Laverne
Clark

경기 히스토리

격투 스타일

차트는 모든 경기 결과를 바탕으로 구성됩니다. - 6

Fighter Info

출신: USA

미디어

타격

전체 타격 실패
0
83
42% 성공율
35
성공 타격 유형
0
35
63% 그라운드
8
5
22
타격 방어
83
%
전체 타격 회피율

그래플링

전체 테이크다운
0
2
100% 성공율
2
성공 테이크다운 유형
 
 
{0}% 서브미션
{0}% 회피
{0}% 반격
0
3
2
테이크 다운 방어
71
%
전체 테이크다운 회피율
Result Fighters Event Str TD Sub Pass Method Replay
Frank Trigg
WFA 1
월 일, 연도
-- -- -- -- R3 KO/TKO
Laverne Clark -- -- -- --
Fabiano Iha 월 일, 연도
1 1 2 0 R1 Submission
Laverne Clark 1 0 0 0
Laverne Clark 월 일, 연도
13 0 0 0 R3 Decision - Majority
Koji Oishi 1 3 0 2
Laverne Clark 월 일, 연도
6 0 0 0 R1 TKO - Doctor's Stoppage
Fabiano Iha 0 0 2 0
Laverne Clark 월 일, 연도
15 2 0 3 R1 KO/TKO
Frank Caracci 0 0 1 0
Laverne Clark 월 일, 연도
-- -- -- -- R1 KO/TKO
Josh Stewart -- -- -- --

선수 소개

직업

선수 더보기