Scott
Ferrozzo

경기 히스토리

격투 스타일

차트는 모든 경기 결과를 바탕으로 구성됩니다. - 5

Fighter Info

출신: USA

미디어

타격

전체 타격 실패
0
150
66% 성공율
99
성공 타격 유형
0
99
59% 클린치
20
58
21
타격 방어
47
%
전체 타격 회피율

그래플링

전체 테이크다운
0
7
57% 성공율
4
성공 테이크다운 유형
 
 
{0}% 서브미션
{0}% 회피
{0}% 반격
2
1
0
테이크 다운 방어
100
%
전체 테이크다운 회피율
Result Fighters Event Str TD Sub Pass Method Replay
비토 벨포트 월 일, 연도
9 0 0 0 R1 KO/TKO
Scott Ferrozzo 0 0 0 0
Scott Ferrozzo 월 일, 연도
30 2 1 1 R1 KO/TKO
Jim Mullen 3 0 0 0
Scott Ferrozzo 월 일, 연도
60 0 0 0 R2 Decision - Unanimous
Tank Abbott 21 0 0 0
Scott Ferrozzo 월 일, 연도
-- -- -- -- R1 Submission
Sam Fulton -- -- -- --
Jerry Bohlander 월 일, 연도
7 0 1 0 R1 Submission
Scott Ferrozzo 9 2 1 0

선수 소개

직업

선수 더보기