Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
선수 목록
기록
신장
체중
17-4-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
235 파운드
( 106 kg )
5-1-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
185 파운드
( 84 kg )
19-5-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
16-3-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
추 성훈
"Sexyama"
14-6-0, 2NC
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
170 파운드
( 77 kg )
6-0-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
33-7-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
7-3-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
조제 알도
페더급 타이틀 방어
"Junior"
26-2-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
4-2-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
115 파운드
( 52 kg )
14-2-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
11-1-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
7-2-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
115 파운드
( 52 kg )
21-1-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
135 파운드
( 61 kg )
에디 알바레즈
"The Underground King"
28-5-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
155 파운드
( 70 kg )
26-12-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
155 파운드
( 70 kg )
11-2-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
샘 알베이
"Smile'N"
29-8-0, 1NC
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
185 파운드
( 84 kg )
13-2-1
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
170 파운드
( 77 kg )
13-2-0
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
결과 1-20 ~의(에) 677

미디어

최근
UFN 덴버 메인이벤트 여성 밴텀급 발렌티나 쉐브첸코 vs. 줄리아나 페나 대결, 조 로건의 경기 예상.
2017. 1. 21
UFC 209 대회 출전 타이런 우들리, 스티븐 톰슨, 하빕 누르마고메도프, 토니 퍼거슨 목요일 미디어 데이 행사 참석. 입장권 절찬 판매 중.
2017. 1. 20
UFC Minute에서 UFN 덴버 대회 이벤트 발렌티나 쉐브첸코 vs. 줄리아나 페나 대결을 살펴본다.
2017. 1. 20
TUF 시즌 18 결승전, 줄리아나 페나가 제시카 라코지를 꺾고 우승을 차지한다. 페나는 1월 28일 UFN 덴버 대회 메인이벤트에서 발렌티나 쉐브첸코를 상대한다.
2017. 1. 20