Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
코디 가브란트
벤텀급 타이틀 방어
11-0-0 ( 승-패-무 )
나이: 26
신장: 5' 8" ( 172 cm )
체중: 135 설명 ( 61 kg )
선수 목록
기록
신장
체중
34-8-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
22-2-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
135 파운드
( 61 kg )
18-7-1, 2NC
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
25-5-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
135 파운드
( 61 kg )
8-6-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
19-7-1
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
7-3-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
135 파운드
( 61 kg )
21-8-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
John Castaneda
"Sexi Mexi "
14-2-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
135 파운드
( 61 kg )
도미닉 크루즈
"The Dominator"
22-2-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
15-3-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
135 파운드
( 61 kg )
존 도슨
"The Magician"
20-8-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
135 파운드
( 61 kg )
Tom Duquesnoy
"Fire Kid"
15-1-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
135 파운드
( 61 kg )
28-11-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
135 파운드
( 61 kg )
14-2-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
6-3-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
135 파운드
( 61 kg )
12-4-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
135 파운드
( 61 kg )
코디 가브란트
벤텀급 타이틀 방어
"No Love"
11-0-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
10-3-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
135 파운드
( 61 kg )
James Gray
"The Phenom"
4-2-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
결과 1-20 ~의(에) 58

미디어

최근
2015년 레이 보그가 크리스 켈레이즈에게 승리를 거둔다. 보그는 UFC 215 대회에서 드미트리우스 존슨에게 도전한다.
2017. 8. 18
UFC 186 대회, 드리트리우스 존슨이 호리구치 쿄지를 상대로 타이틀 방어전에서 승리를 거둔다. 존슨은 UFC 215 대회에서 레이 보그를 상대한다.
2017. 8. 18
플로이드 메이웨더가 8월 17일 전화기자회견을 연다.
2017. 8. 17
10월 7일 UFC 216 대회에서 케빈 리는 라이트급 잠정챔피언 자리를 두고 토니 퍼거슨을 상대한다.
2017. 8. 16