Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
조제 알도
페더급 타이틀 방어
26-2-0 ( 승-패-무 )
나이: 30
신장: 5' 7" ( 170 cm )
체중: 145 설명 ( 65 kg )
선수 목록
기록
신장
체중
조제 알도
페더급 타이틀 방어
"Junior"
26-2-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
11-1-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
13-2-0
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
5-4-0
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
헤난 바라오
"The Baron"
35-4-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
Enrique Barzola
"El Fuerte"
13-3-1
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
11-0-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
19-6-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
17-5-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
12-8-1, 1NC
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
7-1-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
26-9-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
Fernando Bruno
"Acougueiro"
16-4-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
Shane Burgos
"Hurricane"
7-0-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
145 파운드
( 65 kg )
Martin Buschkamp
"Barracuda"
9-0-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
145 파운드
( 65 kg )
12-9-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
14-1-0
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
14-7-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
145 파운드
( 65 kg )
14-6-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
145 파운드
( 65 kg )
23-5-1
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
결과 1-20 ~의(에) 76

미디어

최근
UFC 206 대회 메인카드 출전선수 피니시 하이라이트 톱 5. 대회는 한국시각 12월 11일 오후 12시 스포TV를 통해 중계된다.
2016. 12. 6
도널드 세로니는 훈련을 마무리 짓고 기온 변화에 대비한다. 앤서니 페티스와 팀 동료들은 맥스 할로웨이에 대한 생각을 비교해본다. 할로웨이는 나이아가라 폭포 야간투어를 다녀온다. 맷 브라운은 아들과 함께 체육관을 찾는다.
2016. 12. 6
UFC Minute 진행자 리사 포일스가 UFN 올버니 대회, UFC 206 토론토 대회의 숨겨진 명승부에 대해 소개한다.
2016. 12. 6
UFC 202 대회, 마이크 페리가 임현규를 상대로 엄청난 KO장면을 만들어낸다. 페리는 12월 17일 UFN 새크라멘토 대회에서 알란 조우반을 상대한다.
2016. 12. 6