Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
조제 알도
페더급 타이틀 방어
24-1-0 ( 승-패-무 )
나이: 27
신장: 5' 7" ( 170 cm )
체중: 145 설명 ( 65 kg )
선수 목록
기록
신장
체중
조제 알도
페더급 타이틀 방어
"Junior"
24-1-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
짐 에일러스
"The Beast"
13-1-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
145 파운드
( 65 kg )
16-5-1, 2NC
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
8-0-0, 1NC
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
145 파운드
( 65 kg )
10-1-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
145 파운드
( 65 kg )
8-0-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
15-3-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
10-6-1, 1NC
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
22-10-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
26-9-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
11-1-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
145 파운드
( 65 kg )
조쉬 클랍튼
"The Gentleman"
6-2-1
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
Clay Collard
"Cassius"
13-5-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
145 파운드
( 65 kg )
14-5-1
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
12-5-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
145 파운드
( 65 kg )
21-3-1
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
6-1-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
16-4-1
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
145 파운드
( 65 kg )
대런 엘킨스
"The Damage"
18-4-0
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
8-2-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
145 파운드
( 65 kg )
결과 1-20 ~의(에) 69

미디어

최근
UFC 177에 출전한 대니 카스틸로와 토니 퍼거슨의 인터뷰를 확인해 보자
2014. 8. 30
조 로건이 UFC 177 메인이벤트를 장식한 밴텀급 챔피언 T.J. 딜라쇼와 그의 상대 조 소토를 인터뷰 했다
2014. 8. 30
자신의 첫 타이틀 방어를 성공한 T.J. 딜라쇼, 타이틀 도전을 갈망하는 베테 코레이라의 소감 및 조 소토에 대한 데이나 화이트 대표의 생각을 확인해 보자
2014. 8. 30
UFC 177 at Sleep Train Arena on August 30, 2014 in Sacramento, California. (Photo by Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)
2014. 8. 30