Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
다니엘 코미어
라이트 헤비급 타이틀 방어
19-1-0, 1NC ( 승-패-무 )
나이: 38
신장: 5' 11" ( 180 cm )
체중: 205 설명 ( 93 kg )
선수 목록
기록
신장
체중
코리 앤더슨
"Beastin 25/8"
10-4-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
205 파운드
( 93 kg )
9-0-0
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
205 파운드
( 93 kg )
20-4-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
205 파운드
( 93 kg )
19-5-0, 1NC
( 승-패-무 )
6' 1"
( 185 cm )
205 파운드
( 93 kg )
Anton Berzin
"The Body Snatcher"
5-2-0
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
205 파운드
( 93 kg )
20-7-0
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
205 파운드
( 93 kg )
8-2-0
( 승-패-무 )
6' 4"
( 193 cm )
205 파운드
( 93 kg )
12-2-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
205 파운드
( 93 kg )
Jared Cannonier
"Tha Killa Gorilla"
10-2-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
205 파운드
( 93 kg )
14-6-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
205 파운드
( 93 kg )
13-3-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
205 파운드
( 93 kg )
Devin Clark
"Brown Bear"
8-2-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
205 파운드
( 93 kg )
제이크 콜리어
"The Prototype"
11-4-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
205 파운드
( 93 kg )
다니엘 코미어
라이트 헤비급 타이틀 방어
"DC"
19-1-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
205 파운드
( 93 kg )
Paul Craig
"BearJew"
9-2-0
( 승-패-무 )
6' 4"
( 193 cm )
205 파운드
( 93 kg )
10-4-0
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
205 파운드
( 93 kg )
Ion Cutelaba
"The Hulk"
13-3-0, 1NC
( 승-패-무 )
6' 1"
( 185 cm )
205 파운드
( 93 kg )
엔리케 다 실바
"프랑켄슈타인"
12-4-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
205 파운드
( 93 kg )
18-6-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
205 파운드
( 93 kg )
15-6-1
( 승-패-무 )
6' 1"
( 185 cm )
205 파운드
( 93 kg )
결과 1-20 ~의(에) 61
토요일, 12월 16
8PM/5PM
ETPT
Winnipeg, Canada

미디어

최근
UFN 위니펙 : 경기 후 기자회견
2017. 12. 14
타이틀 도전까지 1승을 남겨둔 로비 라울러. 하파엘 도스 안조스를 상대로 이번 토요일 윈니펙 대회에 출전한다.
2017. 12. 15
산티아고 폰시비니오와 마이크 페리가 UFN 위니펙 대회에서 맞붙는다.
2017. 12. 15
UFN 위니펙 : 계체량 하이라이트
2017. 12. 15