Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
타이론 우들리
웰터급 타이틀 방어
18-3-1 ( 승-패-무 )
나이: 35
신장: 5' 9" ( 175 cm )
체중: 170 설명 ( 77 kg )
선수 목록
기록
신장
체중
6-0-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
17-4-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
추 성훈
"Sexyama"
14-6-0, 2NC
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
170 파운드
( 77 kg )
14-2-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
11-2-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
10-2-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
170 파운드
( 77 kg )
16-4-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
23-6-1
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
13-5-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
5-2-0
( 승-패-무 )
170 파운드
( 77 kg )
톰 브리스
"The Octopus"
10-1-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
170 파운드
( 77 kg )
맷 브라운
"The Immortal"
22-16-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
Randy Brown
"Rudeboy"
9-2-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
170 파운드
( 77 kg )
조쉬 버크만
"The People's Warrior"
29-16-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
170 파운드
( 77 kg )
Frank Camacho
"The Crank"
20-5-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
170 파운드
( 77 kg )
7-4-0
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
170 파운드
( 77 kg )
32-9-0, 1NC
( 승-패-무 )
6' 1"
( 185 cm )
170 파운드
( 77 kg )
Luan Chagas
"Tarzan"
15-2-1
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
카를로스 콘딧
"Natural Born Killer"
30-10-0
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
170 파운드
( 77 kg )
4-2-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
결과 1-20 ~의(에) 103

미디어

최근
10월 21일, 도널드 세로니는 UFN 그단스크 대회에서 무패의 기대주 대런 틸을 상대한다.
2013. 10. 13
UFC 217: 비스핑 vs 생피에르 - 토론토 기자회견 하이라이트, 양 선수는 11월 4일 메디슨 스퀘어 가든에서 대결을 펼친다.
2017. 10. 13
UFC 217: 비스핑 vs 생피에르 토론토 기자회견에서 마주 선 양 선수.
2017. 10. 13
UFC 217 대회 예정 비스핑 vs 생피에르 10월 13일 토론토 기자회견 .
2017. 10. 13