Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
요안나 옌제이치크
Women's Strawweight 타이틀 방어
14-0-0 ( 승-패-무 )
나이: 30
신장: 5' 6" ( 167 cm )
체중: 115 설명 ( 52 kg )
선수 목록
기록
신장
체중
19-6-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
7-0-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
5-2-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
115 파운드
( 52 kg )
16-6-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
7-5-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
115 파운드
( 52 kg )
5-1-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
115 파운드
( 52 kg )
11-3-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
115 파운드
( 52 kg )
6-0-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
7-4-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
115 파운드
( 52 kg )
Alex Chambers
"Astro Girl"
5-2-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
Heather Jo Clark
"Hurricane"
7-6-0
( 승-패-무 )
5' 6"
( 167 cm )
115 파운드
( 52 kg )
4-1-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
3-3-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
4-5-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
Carla Esparza
"Cookie Monster"
13-4-0
( 승-패-무 )
5' 1"
( 154 cm )
115 파운드
( 52 kg )
15-2-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
10-1-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
115 파운드
( 52 kg )
Felice Herrig
"Lil Bulldog"
13-6-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
안젤라 힐
"Overkill"
7-3-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
결과 1-20 ~의(에) 43

미디어

최근
UFC 특파원 메건 올리비가 플로이드 메이웨더, 코너 맥그리거 양 선수의 라스베이거스 도착 장면을 취재한다.
2017. 8. 22
데이너 화이트 UFC 대표 및 제프 노비츠키 선수 건강 및 경기력 담당 부사장이 존 존스의 약물사용의혹에 대한 취재진의 질문에 답한다.
2017. 8. 22
튜즈데이 나이트 컨텐더 시리즈 7주차, 데이너 화이트 UFC 대표 백스테이지 인터뷰.
2017. 8. 22
튜즈데이 나이트 컨텐더 시리즈 7주차, 스티븐 피터슨에게 2-1 판정승을 거둔 베니토 로페즈의 백스테이지 인터뷰.
2017. 8. 22