Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
선수 목록
기록
신장
체중
17-4-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
235 파운드
( 106 kg )
19-5-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
16-3-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
추 성훈
"Sexyama"
14-6-0, 2NC
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
170 파운드
( 77 kg )
6-0-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
11-0-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
125 파운드
( 56 kg )
34-7-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
7-4-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
26-2-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
4-2-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
115 파운드
( 52 kg )
14-2-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
12-1-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
21-1-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
135 파운드
( 61 kg )
에디 알바레즈
"The Underground King"
28-5-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
155 파운드
( 70 kg )
26-11-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
155 파운드
( 70 kg )
11-2-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
샘 알베이
"Smile'N"
30-8-0, 1NC
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
185 파운드
( 84 kg )
13-3-0
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
코리 앤더슨
"Beastin 25/8"
10-3-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
205 파운드
( 93 kg )
16-5-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
결과 1-20 ~의(에) 530
토요일, 4월 22
10PM/7PM
ETPT
Nashville, TN

미디어

최근
UFN 대회 오늘의 명승부 후보 경기를 알아보자.
2017. 4. 21
UFC 페더급 아르템 로보프는 UFC 체급통합랭킹 2위 코너 맥그리거와의 훈련한 경험이 커브 스완슨과의 대결을 완벽히 준비하는데 도움이 되었다고 생각한다.
2017. 4. 21
UFC 해설가 조 로건이 내쉬빌 대회 5라운드 페더급 커브 스완슨 vs. 아르템 로보프 대결을 분석한다.
2017. 4. 21
UFN 내쉬빌 계체량 행사에서 출전선수들이 각자의 상대와 마주선다. 이번 토요일 내쉬빌 대회 메인이벤트는 커브 스완슨 vs. 아르템 로보프다.
2017. 4. 21