Mark
Hall

경기 히스토리

격투 스타일

차트는 모든 경기 결과를 바탕으로 구성됩니다. - 7

Fighter Info

출신: USA

미디어

타격

전체 타격 실패
0
13
62% 성공율
8
성공 타격 유형
0
8
63% 스탠딩
5
1
2
타격 방어
11
%
전체 타격 회피율

그래플링

전체 테이크다운
0
0
0% 성공율
0
성공 테이크다운 유형
 
 
{0}% 서브미션
{0}% 회피
{0}% 반격
0
0
1
테이크 다운 방어
20
%
전체 테이크다운 회피율
Result Fighters Event Str TD Sub Pass Method Replay
Don Frye 월 일, 연도
0 0 1 0 R1 Submission
Mark Hall 0 0 0 0
Mark Hall 월 일, 연도
-- -- -- -- R1 KO/TKO
Felix Lee Mitchell -- -- -- --
Don Frye 월 일, 연도
27 1 0 2 R1 KO/TKO
Mark Hall 2 0 0 0
Mark Hall 월 일, 연도
3 0 0 0 R1 TKO - Doctor's Stoppage
Koji Kitao 1 1 0 1
Mark Hall 월 일, 연도
-- -- -- -- R1 Submission
Trent Jenkins -- -- -- --
Paul Varelans 월 일, 연도
2 1 2 2 R1 Submission
Mark Hall 2 0 0 0
Mark Hall 월 일, 연도
1 0 0 0 R1 KO/TKO
Harold Howard 4 1 0 0

선수 소개

직업

선수 더보기