Zane
Frazier
0-2-0( 승-패-무 )

경기 히스토리

격투 스타일

차트는 모든 경기 결과를 바탕으로 구성됩니다. - 2
기록: 0-2-0

Fighter Info

Nickname: Nasty
출신: North Hollywood, California USA
신장: 6' 6" ( 198 cm )
체중: 230 설명 ( 104 kg )

미디어

타격

전체 타격 실패
0
30
43% 성공율
13
성공 타격 유형
0
13
77% 클린치
1
10
2
타격 방어
37
%
전체 타격 회피율

그래플링

전체 테이크다운
0
0
0% 성공율
0
성공 테이크다운 유형
 
 
{0}% 서브미션
{0}% 회피
{0}% 반격
0
0
0
테이크 다운 방어
0
%
전체 테이크다운 회피율
Result Fighters Event Str TD Sub Pass Method Replay
Cal Worsham 월 일, 연도
9 1 0 1 R1 KO/TKO
Zane Frazier 1 0 0 0
Kevin Rosier 월 일, 연도
15 0 0 0 R1 KO/TKO
Zane Frazier 12 0 0 0

선수 소개

UFC history:

UFC 9 (5/17/96) - Cal Worsham TKOed Frazier in 3:14.
UFC 1 (11/12/93) - Frazier lost via TKO to Kevin Rosier at the 4:20 mark

직업

선수 더보기